Atäń Ězems kočkamoń jutavtomado

Ěrzäraśkeń kočkavicä kurotneń teemadost-važodemadost Kojluvont́ 36, 40, 41, 42 sörmadovkstněs nežedeź javolävtan melem:

  1. Kočkicätneneń ušodoms kojsodyjtneń lemest jovtamoń-putomań tevent́;
  1. Kočkicätneneń (ěrzäń politikań partijatneneń, lomańjutkoń vejsěndävkstněneń, lezěńmaksy vejsěndävkstněneń) ěrävi 10 čiń pert́ Atäń Ězement́ vasence promksonzo ikele maksoms Inäzoronteń kojsodyjks kočkavicä lomantneń lemriśment́, konata nežedi istämo luvs: 1 kojsodyj sädo lomantnestě, konat ulit́ lomańvejsěndävksont́ ějsě, teke marto lemriśment́, konant́ ějs putoź 5 taštavksso kojsodyjks kandidattně,  konat kočkavit́ vejsěndävksos sovicä lomantnesě salava ěli panžado kočkamoso;
  1. Kočkicätneń peĺde lemeń jovtamo kemekstaź meleś (100 lomaństě 1 kandidat kvotant́ koräs) sörmadovi protokolso, kona kemekstavi promksoń vеticänt́ ked́čeĺkssě. Protokoloń parcunoś maksovi.
  1. Taštavks kandidattně teevit́ kandidatoks sestě, zärdo jurovt kandidatoś sajsy mekev melenzě ulems kojsodyjs kandidatoks, ěli ulit́ a iznävicä pirävkst ulems tenzě kočkamotnesě. Taštavks kandidattně sait́ kočkamosto lisicä kandidatont́ tarkanzo rejtingezěnzě koräs nežedeź, zärdo jurovt kandidatoś panžado javolävty kočkamos amolemadonzo ěli karmit́ uleme nejavicä pirävkst tenzě kočkamotnesě uleme. Zärdo panžovi Atäń Ězemeń vasence promksozo, sestě jurovt kandidatoś teevi kojsodyeks dy sestě a merevi maksnems mandatonzo ěli meleń jovtamonzo lija lomanneń.
  1. Kojsodyjs kandidatoń lemeń jovtamodo protokoloń suĺtävkstně kučovit́ inealtymań pargos: inyazoro@gmail.com

Inäzoroś Syreś Boläeń

Kev oš

2022-ce ień 

jakšamkovoń 8-ce či 

№4/2022

DOKUMENT PDF