Ěrzä, meze kočkat raśkenek turtov?

Uliť lamo mastort, konat ěriť vadrästo, konatatneń uli vese uliparodonť. Teń pingstě ěrämopingesěst uĺnesť stakačiť, a resurst modapotmakssost arasť kodatkak. Nevtemaks Suomiń, Litvań, Latvijań, Ěstěń mastortně. Synst ěrämopingest süpav tevtnesě, vadrä tečiń ěrämost, keman sedejak vadrä vandyčist. Te ěrämoś ěź pra meneĺstě Pazoń meĺsě. Te ěrämonť syń stävtyź ěś važodemasost, zärdo mastortněsě kojtne-luvtně demokratijań, zärdo lomaneś korty apak pele, zärdo vide zakontně važodiť ěŕva ěricänť langs. Lijaks raśkekuroś a kasy, a moli ikelev.
Nama, tosojak ěrämoś a umaŕpiresě, uliť asatykstně, peĺkstamotnejak uliť. Ansäk videť U. Čerčileń valonzo demokratijadonť. Kelä, demokratijań kojtne beränť, ansäk teškas lomańtneneń ěź arseve mezejak sondenzě sede paro.

Rossijań ěrämopingezě te nevtema, kov moli mastoroś demokratijavtomo. Kaladomas! Ěŕva činť marto, sede lamo lomanť čaŕkodiť, mastoroń kalavtomaś a lotkavtovi. Miń nejdäno teči kirdij vetämo sistemanť kollapsonzo. Kaladomadonť a orgodät!

Teke škastonť, kirdivień «prognozistně» rokiť-seiť sede, koda respublikatne-regiontně jomiť Moskovtomo! Istä pižnesť Sovetěń Sojuzoń kaladomasto, kelä respublikatne keĺmiť, kulyť vačodo, lija kažodo… Kijak ěź keĺme, kijak a melävty tuemadonť. Vejksěńgemeńce ietnestě syń škastonzo neiź, sasť ve meĺs sede, koda lisems «paräkčiń vaĺmava»!

Teči malavgady minekkak šansoś. Arsän raśkenek turtov son uli meeĺce šansoks. Viťkstatano, minenek jomavtomskak araś meze dy kočkamskak a meze jutksto.

Rossija vese škatnestě, kodamo lemezě a uleveĺ, «kajś» naŕgamoso, mančemaso, lomań ramamoso. Soń neĺgś modatneń koso ěräsť lija raśkeť, konat kortasť ěś keĺsě, ěräsť ěś kojsě-luvso, kemsť ěś pazonteń, vanstasť ěś ěrämopingenť…

Nama, lija imperijatnejak istä präst vetäsť, ansäk kosot syń teči? Škaś moli ikelev, moda mastoroń lomańkuroś kasy, terdi ikelev, veši polavtomat, lijasto, tašto koeń –luvoń kalavtoma-sävordomajak. Lomaneń civilizacijaś teči kuzi verev, son verce čalgamosonť. Ansäk Rossijaso mezejak a polavtovi. Nevtemaks! Italijaso vasence universitetěnť panžiź 1088ce iestě. Rossijaso – 1724-ce iestě. Kotosädt ień jutaź!

Vana kozoń kadovś mastoroś. Rossijaneń, civilizacijań kasomasonť, sasomga Evropanť, ěrävi «jutams» kotosädt ieť! Ansäk kodat sasomat? Teči tehnologijatne kasyť-polavtoviť teke bombań sezema. Mon kortan lomańkuroń kasomadonť, kirdij vetämoń sistemań kasomadonť. Moskovoś teškas toso, kevetee pingesěnť! Rossijaso ěricätne teškas ěriť istä, koda se škań vardotne. Vardonteń a ěräviť reformat, kočkamot, ěś meĺsě sörmadycä pressa! Vardonteń a ěrävi oläčiś! Son peli oläčidenť. Savi sakšnoms meĺs, veńkstäms neť meĺssamotneń kisě, kočkamotneń kisě, veleń prävtonť ějstě – prezidentěń viďs.

Seks vesenen ěräviť caŕť, popt, bojart, konat syť meĺs kisězěst, a vardoń teveś pokškavtnems synst, pelems ějstěst, kemems synest, a teń kisě kemicätneń šnasyź dy maksyť vecajam očkoso. Veseneń ve tustoso. Tede baška vardoń teveś kuloms, zärdo meriť, carenť-prezidentěnť kisě, kie toso a uleveĺ ozado.

Rossijań udalov kadovomasonť pokš čumozo ruzoń ceŕkuvanť. Son sval uĺneś progressěnť karšo, ušodoź vijsě hristianizacijasto, prädoź tovsezema türema keďjonksoń baslavamosonť. Kodamojak ojmejalt ějsěnzě araś! Saemskak a kosto! Kirdivieś ceŕkuvanť marto, vese ěrämopingeń perť, moliť keďte-keďs. Vejsěń missijast te modań neĺgema, ruzyjavtoma, vardyjavtoma! Seks Rossijaso sval kažoči, ětnocid, genocid, vačodokulomat, meĺtopavtomavtomo ěrämo dy te vesemenť škize ruzoń mastoroś.

Pingeń perť rossijań imperijasonť ěź lotkse oläčiń kisě türemaś. Vadrä ěrämoń kisě – kardycätneń karšo. Vese kepetematne uĺnesť iznäź. Tuvtaltně ěŕva škasto uĺnesť vejkeť: a kemema, vemeĺs a samo, tökšmeĺtneń kočkamsto naiv arsemat. Karšozost türsť kirdij ušmant, konatatnede uĺneś pek lamo, sede vadrä türema keďjonks marto.

Miń ězinek stuvto ěś maralätneń, Purgaz Inäzordo saeź tečiń čitnes. Anatolij Räbov, Jakov Kuldurkaev, Jovlań Olo, Nujań Vidäz, Mariź Kemaĺ, Kšumancäń Pirguž, Anošoń Tumaj, sedetovgak… Teškas apak puto alkuksoń pitne synst tevtneneń, konat putoź ěś raśkeń vanstomos, kastomas, assimiläcijań-hristianizacijań karšo aštemas. Keman, meĺnganok molicätne putyt́ synest alkuksoń pitne.

Ěrämopingeś videstě, smusteń apak polavto, nevti minenek – kirdivieś zärdojak ěź melävto minek raśketnede, ěź baža maksoms minenek ěrämo lomańks, tonavtneme ěś keĺsě, vanstamo minek kuĺturanť, kojtneń-luvtněń. Mekevlang! Minek pansesť ěś mastortněstě, a neĺgeź modatnes stävtnesť usaďbat, ceŕkuvat, monastyŕť. Istožasť oznoma tarkanok, pultasť kalmazěrenek, keräsť minek viŕtneń, konat makst ěrzätneneń ěrämo.

Vadrästo sörmady Meĺnikov P.I. Ravčireń raśketnede: «И потому ещё, может быть любят чужеродцы родные леса, что в старину, не имея городов, ни крепостей долго в недоступных дебрях отстаивали свою волюшку, сперва от татар, потом от русских людей…» Nej miń čaŕkodtäno koda varvaroń samoś polavtyze ěrämonok. Rossijań undoks raśketne ěškeź ěrämosto vese jonkstněsě, – socium, kuĺtura, keĺ, politika… Kadovś ansäk vejke privelegija – morams-kištems zärs a prat, a kevkstnemga keleń vanstomado – raśkeń ěrämodo! Andrej Pečerskij sörmady «Na gorah» kinigasonzo: «В стары годы на Горах росли леса кондовые, местами досель они уцелели, больше по тем местам, где чуваши, черемиса да мордва живут… ни один из них без нужды, деревца не тронет; ронить лес без пути, по ихнему грех великий, по старинному их закону: лес- жилище богов. Лес истреблять, его дом разорять, кару на себя накликать. Так думает мордвин, так думают и черемис и чувашинин». Sede tov – «…русский не то: он прирождённый враг леса, свалить вековое дерево, чтобы вырубить из сука ось или оглоблю….., столетние дубы тоже рОнит, обобрать бы только с них жёлуди свиньям на корм… Привычка осталась; и теперь на Горах, где живут коренные русские люди, не помесь с чужеродцами, а чисто славянской породы,-лесов больше нет…»

«Na Gorah» avtoronť teškstamotne avoĺ virdenť – pertpeĺkstěnt, syń panžiť imperijań smustenť, nevtit́ sonzě naksadovtycä kezavčinzě, konasonť son polavty vesemenť, mezes toki! Sonzě verde vanovkstonť kardaź raśketneń langs, minek raśkteneń marto sonzě pazoks-azoroks präń vetämodonť. Nama, lamot minektnedejak miiź ěś präst moskovonsetneneń. Tejak uĺneś.

Ěno, meze minek turtov ruzoń imperijaś? Te rezervacija, te valont́ sehtej beräń smusťsěnzě! Imperijanť mańjakoń melävtoma: kosto meze salams? Vese škatnestě bažaś kelejgadomo, modań nelgeme. Istä uĺneś careń škasto, istä nejgak sodaviks personažeś labordy «…у России появились новые территории… вот это значимый результат…».

Mezeks ěno neť vese «prisoedinenijatne»? Peĺtöža ień kuvalt stävtovś ansäk vitrina-fasadoś. Moskov, Piter, vete-koto lija ošt, a udalost undoks raśketneń degradacija, purnycäń važodema kisě purnycäń-niščoeń pandomat-pensijat, vinado simema. Kememavtomo-važodemavtomo ěrämo…

Neť peĺtöža ietneń perť minek čovoräsť pohodtněsě, tortingetnesě, «velikoj strojkatnesě», «celinatnesě», sody kodat vejsěndämotnesě-javomatnesě… Te vese čovorävty raśketneńlija raśkeń marto uŕvakstomatnesě-mirdenelisematnesě. Te vese veti identičnosteń jomavtomas.

Teči Putin šny neť tevtneń! Teinek, kelä, takodamo «močšnyj genetičeskij kod» kona, kelä’ lija raśketneń araś. Neť valonzo idemevseń peĺde, koda poladomazojak «…страна как пылесос втягивала в себя представителей определённых этносов, национальностей…». Tökšmeleś čaŕkodevi: undoks raśketneń veŕsě vadrälgavtoms ruzoń genetikanť. «Pylesosonť» motorozo imperijanť kolonijań politikazo. Potävtsť, zärs aruzoń raśketne ězt́ stä ve piĺgsě kalmozost. Keleś jomi, modatneń neĺgiť, demografijań katastrofa – vana kodat rezuĺtatně te «pylesosoń «potämonť».

Meeĺce kemeń ień perť ěrzätne alamolgadsť kavtosädt töža lomańs. Kadovoźtnede, alamot sodasyź ěś kelenť, lamot syredsť. Jutaź pingestěnť 1,5 milliont uĺnesť, nej kavtosädt töžat ěrzäks kortycät kadovst́!

A umok, 50-60 ieť jutasť se škastonť, Mordovijaso uĺneś 12 pedučiličšat, koso anokstasť ěrzäń keleń tonavtycät. Kosot syń teči? Synst izniź, kadomga ěrzätneń vandyčivteme, ěrzäń raśkeń lomańkuronť vandyčiń jurtomo!

Ěrzän Mastorso istä a uleveĺ, arsän!

Undok raśketneneń a jon čaťmonems proizvolonť neeź, učoms ěś prädomanť. Lomaneś čačoź oläčisě, oläčiś topodi perťpeĺksěnť peĺde, miń azortně, avoĺ tago kie ve jondo sycäś!

Konstitucijań koräs raśkeń respublikatneń uli meĺtopavtomast ěräms ěś meĺsě. Stävtoms ěś mastoronť. Te ansäk konöv langso. Ěrämosonť te araś. Rossija kardy istät meĺtneń. Federacijań kojtne-luvtně te «fiĺkina gramota» – regiontněń-respublikatneń meĺtopavtomast vardoń. Rossijaso azoroś avtokratija, plutokratija, ěrämo «po ponätijam». Tesě araś ojalči, arasť demokratijań institutt, seks ěś meĺs, oläčis bažamoś nejke kardavi «deržimordatnesě».

Tečiń «demokrattně-oppozicionertně» aštiť Rossijań kaladomań karšo. Kelä haos karmi, raśkeń tortingeť. Ějsěst pelemań bacilla, syń a kemiť ěś vijtnes. Rossijań kaladomaś te avoĺ vese modamastoroń vajavtoma – katastrofa. Karmi ěrävomo, Ravčireń raśketne vejsěndäviť, Evrosojuzoń kojsě kodamojak federacijas, vejsěń problemań vitnemaga! Zärdo Rossijań kadoms sede tov –kadovi varüška, araś, a varä, kelej ortat, velävtomga ěkspansijań politikanť, koda uĺneś jutańpingeń vejksěngemence ietnestě. Mordovija vassal, azoroś Moskov oš, toso syť meĺs, Mordovijaso topavtyť: mezneń tonavtoms, znäro ška tonavtoms ěrzäń ějkakštněń ěrzäń kelenteń fakuĺtativsě? Tonavtovi istä keleś? Gonöv langso – kirdij keĺ, a kirdivieś lovi ěrzätneń ombosortoń raśkeks.

Centraś poti minek modatnestě modaoenť, palykoštonť, keri viŕtneń, rudazgavty söltněń – lejtneń, kady minenek kše pamorkst, a salazenť uski «naksadycä» čivalgomajonov, NATOń mastortněs, konatnesě tandavtni ěś ěricätneń.

Čaŕkodevi, kodatkak reformat Rossijaso a jutavtoviť. Natoj zärdo ěškevi putiněń kgběń režimeś, lija variantt arasť. Tečiń ruzoń, liberaloks ěś präń lemdicä oppozicijaś, konajak jondo «Liberti» valonteń, oläčinteń a pedävtovi. Te moskovoń oppozicijań ělitaś, onsonzo nei ansäk vejkenť – koda ozams putiněń tarkas!

Seks videstě sörmadoź Ěrzäń Promkson Rezolücijasonzo: ěrzätneń, Ěrzä Mastoroń stävtomado baška, kodamojak aĺternativa araś. Kadovoms tečiń, kardaź ěrämosonť – teke kuloms. 10-15 ień jutaź ěrzätne jomiť, a Mordovija Respublikań tarkas, karmi kodamojak Saran ošoń – Mordovskoj oblasť. Minenek ěrävi čaŕkodems, te minek meeĺce šansonok! Važoďtäno teči, vandy smusteś a karmi. Putiněń valonzo poladoź mertäno – mezeks minenek Rossijaś, konasonť ěrzätne arasť?

Ěŕvan, kiń sedejsě paly ěrzäń tolně, kie večksy ěś ěrämopingenť, kojtneń-luvtněń, kie pokškavtni ěś atätneń-sěrdätneń, konat maksyź ěrämost ěś raśkenť kisě, arsede sede, meze miń kadtano ěś ějkakštněneń, meĺganok molicätneneń! Ilädo čaťmone, znäro satyť vienek, malavgavttano imperijanť kaladomanzo, Stävtsynek ěś Ěrzäń Mastoronť, lomań turtov mastoroks!

Burań Sergu