Ukrainaso jutavtyt́ od ěrzäń žurnaloń prezentacija

«ĚRZÄŃ VAL»

Inäzoroś javolävtś vasence ěrzäń lomańkuro-politikań žurnaloń prezentacijadont́.

Prezentacijaś jutavtovi Kevošso, koso važodi od žurnaloń redakcijaś.

«Miń lemdinek ěś žurnalont́ «ĚRZÄŃ VAL». Te lemeś nevti žurnalont́ misijanzo – kandoms ěrzäń valont́ ěrzätneneń. Lijaks mereź, jovtnems ěś raśkenteń Kirdijüroń (ěrzäń kočkavicä kurotneń) važodemadont́, jovtnems lija raśketneneń ěrzäń raśkedent́, sonzě türemadont́ ěś kuĺturań, ěkonomikań dy politikań meĺtopavtomatneń (pravatneń) kisě. Žurnalsont́ avoĺ ansäk ěrzä raśkeń ajgemant́ dokumentěnzě. Miń bažatano panems ěś raśkestěnt́ staka ormant́ – pert́peĺksěń lija raśkeń seĺmsě neemant́. Ěrzätne, koda Rav-Uraloń Lija raśketnejak, tonadst́ ěrämo imperijant́ alo. Minek sval tonavtyt́ ěŕva mezdent́ kevkstnems Moskovont́ melenzě. Teinek ěrzäń kočkavicä kuroń sistemant́ – vaj, dy meze tede Moskovso merit́? Synek meĺs kadoms kirillicaso sermadomant́ – vaj, dy meze tede ruztně merit́, kodamo synst uli reakcijast? Kučtanok finno-ugrań raśketneń Kongressěs ěś ěrzäń delegacijant́ – a meze tede arsi Tultaev měrěś? Saś ška čaŕkodems: minek ulit́ ěsenek interesěnek, konat seet́stě a istät, koda činovniktněń dy federacijań centrant́. Saś ška panems ormant́ dy vanoms pert́peĺksěnt́ langs ěś ěrzäń seĺmsě. Ška javolävtoms ěś meĺtopavtomatnede dy interestněde. «ĚRZÄŃ VAL» žurnaloś jonstaź samaj te teventeń», – jovtni Inäzoroś.

Ožomasoń Kirdä, redakcijań kollegijastont́ vejkeś, jovtni: – teeź sädo žurnalt, dy syń karmit́ javševeme pandomavtomo. Pelest materialtně putoź ěrzäń keĺsě. Koj konatne ěrzäks dy tede baška anglań keĺsě. Ulit́ valkoct (teksty), ruzoks dy ukrainań keĺsě. Žurnalont́ anokstamonzo, noldamonzo dy kučomanzo kisě jarmaktněń pandyze Inäzoront́ sekretariatozo.

Sekretariatonteń jarmaktněń, ěś meleń vanoź, kazit́ ěrzätne. Vasence nomerěnt́ noldamos uĺneś putoź 800 AVŠ (Amerikan Vejsěndäź Štattněń) dollart. Redakcijań kuroś arsi noldamo kavto žurnalt ień pert́.

«ĚRZÄŃ VAL» žurnalont́ ělektronnoń versijaś karmi putoź Inealtymas (Intěrněts) prezentacijań jutavtomsto, aštemkovoń 30-ce čistěnt́ dy ušodovi 11-ce časstont́. Prezentacijaś karmi jutavtovomo onlajn.